Porto - Standard Edition - Trial Expired!
Purchase PORTO Theme & other DNN Modules at Mandeeps.com

OOREENKOMS TUSSEN GEBRUIKER EN Die Voortrekkers
 
Bepalings & Voorwaardes van Gebruik
 
Let asseblief daarop dat hierdie bepalings en voorwaardes nie gedeeltelik of volledig gekopieër of gebruik mag word sonder die uitdruklike skriftelike toestemming nie van BUYS GEïNKORPOREERDE PROKUREURS, spesialiste in Internet- en e-handelwetgewing: (021) 461 7387. Webwerf: www.buys.co.za
 
GEBRUIK
 
Persone wat die Die Voortrekkers webwerf vir welke rede ookal gebruik, aanvaar en onderwerp hulleself aan die bepalings en voorwaardes asook die privaatheidbeleid van Die Voortrekkers wanneer hulle die webwerf betree soos hieronder uiteengesit.
 
Hierdie webwerf is slegs bedoel om die gebruiker van inligting oor Die Voortrekkers, sy produkte en dienste te voorsien.Die Voortrekkers behou uitdruklik die reg voor om in sy algehele diskresie, enige kriteria of inligting in hierdie webwerf uiteengesit, sonder kennisgewing te verander of te wysig.
 
Niks op hierdie webwerf kan vertolk word as 'n aanbod van Die Voortrekkers aan jou, die gebruiker nie, maar slegs as 'n uitnodiging om besigheid te doen.
 
EIENAARSKAP EN KOPIEREG
 
Al die inhoud, handelsmerke en data op hierdie webwerf, insluitend maar nie beperk tot, sagteware, databassise, teks, grafika, ikone, hiperskakels, private inligting en ontwerpe, is die eiendom van of gelisensieer aan Die Voortrekkers en word sodanig deur plaaslike en internasionale wetgewing en verdrae teen skending beskerm.
 
Alle regte wat nie uitdruklik toegestaan word nie, word voorbehou. Die kopiereg in alle inhoud, inligting, materiaal en logo's wat by Die Voortrekkers gevestig is, sal by Die Voortrekkers gevestig bly en geen reg, titel of belang in enige eiendom of inligting wat in hierdie webwerf vervat word, word aan jou toegestaan nie.
 
Sonder inkorting van die voorgaande, magtig Die Voortrekkers jou om die inhoud van hierdie webwerf, of enige gedeelte daarvan te besigtig, kopieër, af te laai op 'n plaaslike drywer, uit te druk en die inhoud van hierdie webwerf of 'n gedeelte daarvan te versprei, op voorwaarde dat:

  •  sodanige inhoud slegs vir inligtingsdoeleindes gebruik word;

  • alle morele regte van Die Voortrekkers en sy werknemers of agente voorbehou word;

  • sodanige inhoud vir nie-kommersiële doeleindes gebruik word. Sonder inkorting van die voorgaande word jy uitdruklik verbied om enige materiaal vanaf hierdie webwerf in enige ander werk, publikasie of webwerf wat aan jou of enige derde party behoort, te inkorporeer;

  • enige reproduksie van die inhoud van hierdie webwerf, of 'n gedeelte daarvan, moet die kopieregkennisgewing in sy geheel insluit;

  • dokumente wat bo vermeld word, sluit die ontwerp en uitleg van hierdie webwerf in. Elemente van hierdie webwerf word deur die wet beskerm en mag nie volledig of gedeeltelik gekopieër of nageboots word nie. Geen logo, grafika, klank of beeld van hierdie webwerf mag gekopieër of herversend word sonder die uitdruklike toestemming van Die Voortrekkers nie.

ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE
 
Deur hierdie webwerf te gebruik of elektronies met Die Voortrekkers te kommunikeer, stem gebruikers in erken hulle dat enige en alle ooreenkomste, kennisgewings, bekendmakings of enige ander kommunikasie, aan enige regsvereistes voldoen, insluitend maaar nie beperk nie tot die vereiste dat sodanige kommunikasie "skriftelik" moet wees.
 
VERANDERINGE EN WYSIGINGS
 
Hierdie webwerf mag dalk tegniese of ander onakkuraathede of tipografiese foute bevat. Veranderinge en wysigings word van tyd tot tyd aangebring in die inligting hierin en hierdie veranderinge sal in enige nuwe uitgawes van hierdie webwerf geïnkorporeer word. Die Voortrekkers behou die reg voor om enige tyd verbeteringe en/of veranderinge op hierdie webwerf aan te bring.

Die Voortrekkers behou die reg voor om sonder kennisgewing die pryse en koerse wat op hierdie webwerf gekwoteer word, te wysig.
 
VERSENDING VAN INLIGTING

Die gebruiker erken dat inligting wat via die Internet versend word, insluitende e-pos sonder beperking, blootgestel is aan monitering en onderskepping. Die gebruiker word dus afgeraai om enige inligting wat vertroulik, privaat of sensitief is na Die Voortrekkers te versend. Die gebruiker sal volkome verantwoordelik wees vir die versending van sodanige inligting op hierdie wyse en Die Voortrekkers sal onder geen omstandighede aanspreeklik wees vir verlies, nadeel of skade wat die gebruiker as gevolg van daarvan mag ly nie. Die Voortrekkers behou die reg voor om onafhanklike verifikasie van enige inligting wat via e-pos versend word te versoek en die gebruiker stem in tot sodanige verifikasie sou Die Voortrekkers dit nodig ag.
 
Enige inligting of materiaal wat aan Die Voortrekkers gestuur word, word as vertroulik beskou, tensy skriftelik anders ooreengekom deur die gebruiker en Die Voortrekkers.

KOPPELING EN RAAMKOPIëRING
 
Enige persoon, besigheid, entiteit of webwerf word uitdruklik verbied om met enige blad van hierdie webwerf, insluitende die tuisblad, te koppel sonder vooraf skriftelike goedkeuring van Die Voortrekkers .
 
Enige persoon, besigheid, entiteit of webwerf word uitdruklik verbied om enige bladraam van hierdie webwerf, insluitende die tuisblad, op enige manier te kopieër sonder vooraf skriftelike goedgeuring van Die Voortrekkers.
 
OOREENKOMSTE INGEVOLGE KLOUSULE 21 VAN DIE WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE EN TRANSAKSIES
 
Geen inligting of data op hierdie webwerf is 'n aanbod nie, maar bloot 'n uitnodiging om besigheid te doen.
 
Geen ooreenkomste sal aangegaan word deur bloot 'n databoodskap aan hierdie webwerf of sy eienaars te stuur nie. Geldige ooreenkomste vereis erkenning van ontvangs deur hierdie webwerf.
 
SOEKTEGNOLOGIE
 
Die gebruik van nie-kwaadwillige soektegnologie soos "webruspers" of "webspinnekoppe" om inligting op hierdie webwerf te soek en verkry word nie toegelaat as sodanige tegnologie lei tot vertraging van die webwerf se bediener en/of tot kopieregskending van enige data en inligting wat op hierdie webwerf beskikbaar is nie. Data en inligting mag slegs ingevolge klousules 5 en 7 hiervan gebruik word.
 
KOPPELING MET DERDEPARTYWERWE
 
Die Voortrekkers kan koppelings aan die gebruiker verskaf as 'n gerief en die insluiting van enige koppeling impliseer geensins dat Die Voortrekkers sodanige werwe onderskryf nie.
 
Gekoppelde webwerwe of blaaie is nie onderhewig aan die beheer van Die Voortrekkers nie. Die Voortrekkers kan geensins direk of indirek verantwoordelik of aanspreeklik gehou word vir die inhoud, gebruik of onvermoë tot gebruik, of toegang tot enige gekoppelde webwerwe of enige koppelings wat in 'n gekoppelde webwerf voorkom nie.
 
SEKURITEIT
 
Enige persoon, besigheid of entiteit word uitdruklik verbied om ongemagtigde toegang te kry of probeer kry tot enige blad op hierdie webwerf, of om enige ongemagtigde, skadelike of kwaadwillige kode op hierdie webwerf af te laai of te probeer aflaai. Enige persoon wat enige ongemagtigde, skadelike of kwaadwillige kode op hierdie webwerf aflaai of probeer aflaai, of probeer om ongemagtigde toegang tot enige blad op hierdie webwerf te kry, sal krimineel aanspreeklik gehou word en indien Die Voortrekkers enige skade of verlies daardeur sou ly, sal siviele skade geëis word.
 
VRYWARING
 
Hierdie webwerf en die inligting daarin vervat word verskaf "soos dit is" en Die Voortrekkers maak geen uitdruklike of geïmpliseerde voorstellings of waarborge tov hiervan nie. Sonder om die omvang van die voorgaande in te kort:

  • Die Voortrekkers waarborg nie dat die webwerf of inligting foutloos sal wees of aan enige spesifieke kriteria vir verrigting of gehalte sal voldoen nie. Die Voortrekkers ontken uitdruklik alle geïmpliseerde waarborge, insluitend, sonder beperking, waarborge van verhandelbaarheid, titel, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, nie-skending, aanpaspasbaarheid en akkuraatheid; en

  • hoewel Die Voortrekkers redelike voorsorg getref het om die integriteit van hierdie webwerf en sy inhoud te verseker, word geen waarborg verskaf, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, dat enige lêers, afladings of toepassings beskikbaar via hierdie webwerf vry is van virusse, trojane, bomme, tydgrense of enige ander data of kode wat die vermoë het om die werking van die gebruiker se stelsel te korrupteer, beskadig of aan te tas.

RISIKO & BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID
 
Die gebruiker gebruik hierdie webwerf en die inligting daarin geheel en al op eie risiko en die gebruiker aanvaar volle verantwoordelikheid en risiko van verlies wat uit die gebruik daarvan voortspruit. Nóg Die Voortrekkers, sy affiliasies, of hulle aandeelhouers, agente, konsultante of werknemers sal aanspreeklik wees vir enige skade hoegenaamd, insluitend, sonder beperking, enige direkte, indirekte, spesiale, toevallige, gevolglike of bestraffende skadevergoeding, hetsy in 'n aksie voortspruitend uit kontrak, wet, onregmatige daad of andersins, rakende die gebruik van, of onvermoë om hierdie webwerf of die inligting daarin vervat, te gebruik. Hierdie klousule is nie van toepassing op klousule 43(5) en (6) van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies nie.
 
Hoewel alle redelike stappe gedoen is om die akkuraatheid en veiligheid van die Die Voortrekkers webwerf te verseker, word die produkte en dienste wat op hierdie webwerf geadverteer word op die gebruiker se eie risiko gebruik. Die gebruiker aanvaar volle verantwoordelikehid en risiko van enige besering, skade of verlies wat uit die gebruik daarvan voortspruit. Die Voortrekkers sal nie aanspreeklik wees vir enige persoonlike of fisiese skade of verlies, hoe ookal veroorsaak, hetsy direk of indirek, voortspruitend uit die gebruik van die Die Voortrekkers webwerf nie.
 
SKEIBAARHEID
 
Hierdie Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik verteenwoordig die volledige ooreenkoms tussen Die Voortrekkers en jou, die gebruiker van die webwerf. Enige versuim deur Die Voortrekkers om enige reg of bepaling van hierdie Bepalings en Voorwaardes vir gebruik uit te voer of af te dwing, verteenwoordig geensins 'n kwytskelding van sodanige reg of bepaling nie.
 
In die geval waar enige bepaling of voorwaarde vir die gebruik van hierdie webwerf om welke rede ookal nie volkome afdwingbaar of geldig is nie, sal sodanige bepaling(s) of voorwaarde(s) skeibaar wees van die oorblywende bepalings en voorwaardes. Die oorblywende bepalings en voorwaardes sal nie deur sodanige onafdwingbaarheid of ongeldigheid beïnvloed word nie en sal afdwingbaar en toepaslik bly.
 
TOEPASLIKE WETGEWING
 
Hierdie webwerf word vanuit die Republiek van Suid-Afrika aangebied en Suid-Afrikaanse wetgewing en die jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe beheer die gebruik van hierdie webwerf of die onvermoë om dit te gebruik.
 
In geval van enige dispuut van hoegenaamd enige aard tussen die partye oor enige aangeleentheid waarvoor in hierdie ooreenkoms voorsiening gemaak word, of wat hieruit ontstaan, sal so 'n dispuut onderwerp word aan vertroulike arbitrasie ingevolge die reëls van die Arbitrasiestigting van Suid-Afrika. Die arbitrasie reëls kan hier afgelaai word: http://www.arbitration.co.za/Pages/docs/expedited_rules.pdf